Изберете страница

Унимекс-С – История

Пътностроителна компания “УНИМЕКС-С” ООД е създадена на 02.05.1996 г.със 100% частен капитал с предмет на дейност – проектиране, строителство, ремонт и инженерингова дейност в областта на ниското строителство, като дружество с ограничена отговорност и редовен член на Камарата на строителите в България от 29.06.2007 г., регистрирана в единния регистър под №10855.

В областта на ниското строителство компанията е тясно специализирана в текущ, среден и основен ремонт на пътни и улични настилки. Технологията на ремонтите е в крак с изискванията за ремонт на улични настилки на Столична Община, като непрекъснато се стремим да подобряваме качеството на ремонтните работи. За високото качество свидетелстват множеството атестати и препоръки от инвеститори в рамките на гр.София и региона.

От 1998г. благодарение на високото качество и след спечелен конкурс на Столична Община фирмата бе допусната за ремонт на улични настилки по масовия градски транспорт, като същевременно увеличихме експлоатационния период на ремонтираните настилки от една на три години.

През 1999г. компанията разшири дейността си с изграждане на улична канализация, улични водопроводи и изграждане на нови улични настилки . Благодарение на инженерния потенциал от специалисти и квалифицирана работна ръка на фирмата изпълнените обекти са с високо качество, което е видно от актовете по предаването на обектите на инвеститора. Пример за това е ул.”Старата църква” в кв.”Модерно предградие” на СО – Район”Връбница”, където изградихме нова улична канализация ф800 мм.,нов полиетиленов водопровод ф110 мм. и нова улична настилка, изградени върху старото корито на река “Беравица”.

Понастоящем компанията е с предмет на дейност – строителство, ремонт и поддържане на пътища, улици и пътни съоръжения; градски комуникации и инфраструктура; проектантска и инженерингова дейност; търговска и производствена дейност в страната.

Значителен дял в опазване на околната среда и екологията се постигна с въвеждането в експлоатация през м.април 2002 г. на Нова екологична машина за рециклиране на асфалтобетонови отпадъци, производство на немската фирма “BAGELA”. Машината е придружена с сертификат за качество ISO 9002.

Това е първата в страната Нова екологична машина с производителност 10 тона/час. Машината намира широко приложение, както при възстановяване на настилки след В и К аварии, така и при текущите ремонти на улични настилки в градски условия на работа. Подходящя е за работа при лоши климатични условия, отрицателни температури и зимни условия.

“УНИМЕКС-С”ООД е едно от водещите дружества в отрасъл пътно строителство и преди всичко в областта на бързите и спешни ремонти в градски условия. Аргументи за това нарастващия обем и високото качество на изпълняваните строителни и ремонтни работи, добрите финансови резултати и изградения имидж пред инвеститорите.

Свидетелство за това е сертификата за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 издаден от една от най-престижните сертифициращи немски фирми – “TUF NORD” от м.02.2007 г.- Серт. № 44 100 070320.  От м.02. 2009 г. компанията получи сертификат за система но управление по безопасни условия на труд съгласно BS OHSAS 18001 : 2007 – Серт.№ 44 116 070320 и сертификат за система на управление по опазване на околна среда съгласно DIN EN ISO 14001 : 2005 -Серт.№ 44 104 070320 на „TUF NORD“.

Високият образователен ценз на кадрите ни и квалификацията им, както и богатия машинен парк от нови и добре поддържани пътно-строителни машини и транспортни средства, са ключовите фактори за постигане на добри производствени и финансови резултати.